skip to Main Content

Håndværker Dialogforum 1. møde 2019
Det første Håndværker Dialogforum i 2019 blev afholdt tirsdag den 5. februar, med deltagelse af
repræsentanter for håndværker- og erhvervsforeningerne i Kalundborg Kommune, samt deltagelse af
Kalundborgegnens Erhvervsråd, Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune.
De kommunale anlægsaktiviteter
Borgmester Martin Damm fortalte, at der med budget 2019 forsat et råderum på op i mod 100 mio.
kr. til anlægsaktiviteter. For nuværende er der særligt fokus på veje og vejvedligeholdelse, samt at
få bygget cykelstier, herunder Røsnæsstien. Ligeledes er der fokus på bygning daginstitutioner i
Svebølle og Kalundborg. Hertil kommer der løbende forskellige vedligeholdelses- og
fornyelsesprojekter.
Af store anlægsaktiviteter er der særligt Kultur- og bevægelsesparken i Høng. Desuden er arbejdet
med og omkring den nye Station – Kalundborg Øst snart færdigt, hvorefter området omkring
Stejlhøjparken fremstår stærkere som erhvervsområde.
På boligsiden er der forsat fokus på de almene boliger, på salg af eksisterende grunde og en ny
udstykning i Tjørnens kvarter i Høng.
Der kan læses mere om de kommunale anlægs- og byggeaktiviteter samt kommunens udbud via
nedenstående link:
Anlæg – mindre opgaver: www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Her_bygger_vi.aspx
Udbud: https://www.kalundborg.dk/Erhverv/Udbud.aspx
Få det fixet puljen
Det helt særlige tiltag ”Få det fixet puljen” er ved at blive rulle ud via opstartsmøder i hvert enkelt
lokalområde. Kommunen har for 2019- 2022 afsat 12 millioner kr. til at fordeles til 22 lokalområder
og 2 millioner kr. er afsat til landdistrikts-udvalget til brug i byer med færre end 200 indbyggere og
landdistrikter. Det er de 22 lokalområder og landdistriktsudvalget der bestemmer over hvordan
midlerne anvendes til nye anlæg og by inventar, og/eller udvidelser/forbedringer af allerede
eksisterende anlæg og by inventar. Se mere om ”Få det fixet puljen” her:
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_miljø/Få_det_fikset-puljen_2019-2022.aspx
Udbuds erfaringer
Det er et stort ønske fra Håndværkerne, at kommunen tænker udbud i forhold til sæson for hvornår
håndværkerne har tid. Ligeledes er det et ønske om, at der er et kortere tidsrum mellem at man får
opgaver til at de kan igangsættes. Kommunen vil se på hvordan man kan optimere på processerne,
og meget gerne på baggrund af eksempler.
Gennemgang af erfaringer ved den første periode med ny model for mindre
håndværkerydelser under 50.000 kr.
Mere end 100 har kvalificeret sig til at være på listen over håndværkere der får tilbudt opgaver.
Umiddelbart har det betydet at flere har fået opgaver som ikke tidligere har været i betragtning til
opgaver, hvorved der er sket en spredning af opgaver, som var ønsket.
Som udgangspunkt for tildeling af opgaver er de fem kriterier: lokalkendskab, det tekniske område,
dialog og kommunikation, lokal forankring og viden, god økonomi, sikker bemanding, lærlinge samt
effektivitet. Der er forsat brug for at få flere erfaringer i løbet af 2019, før end der kan ske en
endelig bedømmelse af hvor godt modellen har fungeret.
Der vil på det næste dialogforum til september 2019, blive præsenteret yderligere erfaringer som
kommunen gør sig og gerne også de erfaringer som Håndværkerne gør. Desuden vil der blive skabt
transparens omkring listen, så man kan se hvordan opgaverne fordeles opgjort på antal.
2/2
NYHEDSBREV
Det er stadig muligt at komme med på listen via:
https://www.kalundborg.dk/Erhverv/Leverandør_til_kommunen/Interessetilkendegivelse_for_entrepr
enører.aspx
Løsning af opgaver ved begrænset udbud og licitationer
Som et resultat af erfaringerne med udbuddet af de mindre håndværkydelser, så besluttede
håndværkerdialogforum, at der skal ses på om der ikke på samme måde, kan være en liste over
håndværksvirksomheder, der gerne vil komme i betragtning til et begrænset udbud ved opgaver op
til 150.000 kr. Der blev på denne foranledning aftalt, at kommunen laver et oplæg og går i dialog
med håndværkerne om at kvalificere oplægget. Det bliver Niels Eiland og Rasmus Houg Larsen der
repræsenterer håndværkerne i arbejdet. På næste dialogforum til september 2019 vil forslaget blive
lagt frem.
Orientering om udbuddet af Kultur- og forlystelsesparken i Høng
Michel van der Linden slog fast, at når kommunen ikke er alene om et udbud, i særdeleshed når
andre aktører medfinansierer byggerier og anlægsopgaver, så er det ikke sådan kommunen kan
bestemme over udbudsprocessen. Det er dog oplevelsen, at det er lykkedes meget godt i forbindelse
med Kultur- og forlystelsesparken i Høng, da man fik delt entrepriserne op i seks dele, hvorved tre af
de vindene virksomheder er beliggende i kommunen.
Licitationer og udbud fra Kalundborg Forsyning
Som der også blev orienteret om på det forrige møde, så er aftalerne i “Det gode samarbejde” blevet
opsagt og ”Det gode samarbejde” er stoppet.
Lige nu er der ikke udbud, men der vil senere komme opgaver der skal løses, for eksempel som et
resultat af fokus på vedligeholdelse af bygninger mv. Desuden opgaver i forbindelse med at
kommunen sætter arbejder i gang der betyder, at det giver god mening at få løst kloak, vand og
lignende opgaver samtidig. Kommunen og forsyningen søger over en løbende 5-årig periode at
koordinere tiltag.
Mere om udbud hos Forsyningen: http://www.kalfor.dk/erhverv/udbud/ eller kontakt Hans Martin
Friis Møller på 59571700.
Foreløbige emner til dagsorden til næste Håndværkerdialogforum
Udover igen at samle op på erfaringerne med håndteringen af mindre håndværkerydelser, så vil der
på det kommende møde også være fokus på model for begrænset udbud op til 150.000 kr. samt
oplæg om den fremtidige vejudbygninger.
De kommende møder:
Møder for håndværkere
• Ubby-mødet med Dansk Byggeri – 15. maj 2019
• 2. møde 2019 i Håndværkerdialogforum – 3. september 2019
Andre møder:
• Strategi for vækst -Erhvervsudvikling og beskæftigelse 26. marts 2019
Der opfordres til at møde op!

Back To Top
×Luk søg
Søg
X