skip to Main Content

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
 4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år
 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Evt. ændringer af vedtægter
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant
 11. Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker skriftligt med mindst tre ugers varsel med foreløbig dagsorden. Meddelelse om den endelige dagsorden sker enten skriftligt eller i den lokale dagspresse senest syv dage før generalforsamlingen.

Back To Top
Søg