Vedtægter gældende fra 16. marts 2021

§ 1. Indledning

Kalundborgegnens Erhvervsråd, der er en medlemsstyret erhvervsforening, er en selvstændig juridisk person. Dens hjemsted er Kalundborg kommune.

§ 2. Formål

Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at

 • Yde erhvervsservice i form af informationsvirksomhed, problemafklaring, individuel vejledning, etablering og facilitering af netværk, samt afholdelse af relevante erhvervsarrangementer til virksomheder og iværksættere
 • Medvirke til at skabe erhvervsudvikling som fremmer væksten og antallet af arbejdspladser i Kalundborg Kommune gennem indsatsområder som bidrager til erhvervslivets vækstmuligheder
 • Virke for nyetablering af virksomheder i Kalundborg kommune
 • Tiltrække vækstiværksættere til iværksættermiljøet i Kalundborg, samt til at vejlede og servicere disse
 • Medvirke til at synliggøre og profilere kommunens erhvervsliv
 • Samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktører (private som offentlige) om at yde erhvervsservice til virksomheder og iværksættere
 • Virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhvervsgrene på Kalundborgegnen
 • Virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet og de offentlige myndigheder
 • Virke til fremme af samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og relevante uddannelsesinstitutioner
 • Virke til fremme af kulturelle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen i området

§ 3. Medlemmer

Kalundborgegnens Erhvervsråds medlemskreds er primært virksomheder og iværksættere fra Kalundborg kommune. Målgruppen er virksomheder og iværksættere tilhørende alle erhvervsmæssige brancher.

Som medlemmer kan optages:

 • Kalundborg Kommune
 • Erhvervsorganisationer/-foreninger i området
 • Faglige organisationer i området
 • Arbejdsgiverorganisationer i området
 • Virksomheder med erhvervsmæssige interesser på Kalundborgegnen
 • Enkeltpersoner med bopæl eller arbejdsplads i området, som ikke driver virksomhed
 • Andre (foreninger, fonde, institutioner o.l.), der har tilknytning til Kalundborgegnens erhvervsliv

Iværksættere som ikke har startet egen virksomhed kan blive medlem i en periode på 18 måneder. Iværksætteren overgår som ordinært medlem ved virksomhedsstart. Iværksætteren er ikke valgbar og har ikke stemmeret på generalforsamling

Alle kan i periode på seks måneder være gratis prøvemedlem, hvis man ikke før har været medlem. Prøvemedlemskab giver ret til Kalundborgegnens Erhvervsråds ydelser i perioden. Et prøvemedlem er ikke valgbart og har ikke stemmeret på generalforsamlingen

Anmodning om optagelse som medlem indgives skriftligt til Kalundborgegnens Erhvervsråds sekretariat, som kan godkende anmodningen, hvis den der anmoder, er omfattet af de i § 3 nævnte medlemskategorier.

Medlemskab er først aktivt, når kontingentet er betalt. Det første kalenderår betales kontingent for det forholdsmæssigt hele antal resterende måneder. Kontingentet skal være betalt senest 30 dage efter indmeldelsen. Se dog også efterfølgende § 4 om kontingentbetaling i forhold til deltagelse på generalforsamlingen.

Medlemmer, som er i restance med kontingent, og ikke har foretaget indbetaling efter modtagelse af to rykkerskrivelser, udmeldes automatisk.

Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld, udover pligten til at betale kontingent.

Udmeldelse kan ske lovligt med tre måneders varsel til udgangen af en måned. Der sker ikke refusion af kontingent for resten af kalenderåret.

Såfremt et medlem skønnes at skade erhvervsrådet, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal ekskludere vedkommende.

§ 4. Generalforsamlingen

Kalundborgegnens Erhvervsråds generalforsamling, der er rådets øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsesformanden aflægger på bestyrelsens vegne beretning
 • Revisionen forelægger det reviderede regnskab for det foregående år
 • Erhvervschefen forelægger det endelige budget for indeværende år
 • Erhvervschefen forelægger det foreløbige budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Gældende fra 2020 vælges i lige år fire og i ulige år fire medlemmer)

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges

 • Valg af suppleanter
 • Der vælges tre suppleanter
 • Suppleanter kan genvælges
 • Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleant
 • Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer. Udsendelsen sker med mindst tre ugers varsel og indeholder foreløbig dagsorden.

Indvarslingen publiceres ligeledes i Erhvervsrådets nyhedsbrev samt på Erhvervsrådets hjemmeside.

Meddelelse om den endelige dagsorden sker ved udsendelse af mail senest syv dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 20% af medlemmerne. En sådan anmodning skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest en uge efter anmodningen og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og højst 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst tre måneders medlemskab, samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

De forelagte sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Ved personvalg stemmes skriftligt. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Ved valg i henhold til dagsordenens pkt. 7 udsendes sammen med dagsordenen af den siddende bestyrelse en liste over medlemmer, der er villige til at modtage valg.

Indtil afstemningen kan der af hvert medlem stilles forslag til yderligere kandidater.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer af Kalundborgegnens Erhvervsråd, Som æresmedlemmer kan udpeges medlemmer, der har udført et for Erhvervsrådet og erhvervslivet betydeligt arbejde.

Æresmedlemsskab er livsvarigt og æresmedlemmerne er kontingentfrie.

Der kan ikke træffes beslutning om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

Det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af erhvervsrådet autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 5. Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 6. Opløsning

Ved opløsning af erhvervsrådet kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med maximalt fem ugers mellemrum.

Ved opløsning af erhvervsrådet skal rådets resterende formue tilfalde Kalundborg Kommune.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse, som består af 11 medlemmer, som vælges således:

 • Borgmesteren i Kalundborg kommune er født medlem af erhvervsrådets bestyrelse
 • Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem
 • De faglige organisationer der er medlemmer af Kalundborgegnens Erhvervsråd, udpeger i fællesskab ét bestyrelsesmedlem. Den udpegede person skal være bosiddende i, have arbejdsplads i, eller på anden vis have en væsentlig tilknytning til, Kalundborg kommune.
 • Generalforsamlingen vælger otte medlemmer
 • Valgperiode for de organisationsudpegede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er to år
 • Valgperiode for de generalforsamlingsvalgte suppleanter er et år

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand – Kommunens repræsentanter kan ikke vælges til formand eller næstformand.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.

§ 8. Erhvervschef

Erhvervsrådets bestyrelse ansætter en erhvervschef, der leder erhvervsrådets sekretariat efter de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.

Erhvervschefen og bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed.

Erhvervschefen refererer til bestyrelsen.

§ 9. Nedsættelse af grupper

Bestyrelsen kan nedsætte permanente og midlertidige projektgrupper eller idégrupper hvis kommissorium fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om gruppernes virksomhed.

§ 10. Tegningsret

Erhvervsrådet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller erhvervschefen.

Prokura kan meddeles.

§ 11. Beslutning/møder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesbeslutninger optages i et mødereferat, som udsendes af erhvervschefen umiddelbart efter hvert møde gennem dagsordenssystemet. Hvis bestyrelsesmedlemmer har bemærkninger eller indsigelser mod referater, herunder de trufne beslutninger, skal bemærkninger foreligge hos erhvervsrådets sekretariat senest otte dage efter modtagelsen af beslutningsreferat.

Bestyrelsen afholder møder mindst fire gange årligt.

§ 12. Regnskab

Erhvervsrådets regnskab følger kalenderåret.

Erhvervsrådet udarbejder hvert år et specificeret regnskab over det forløbne regnskabsår tillige med en beretning over rådets virksomhed i perioden.

Regnskabet skal være klar til revision senest den 10. februar og revisor skal have afsluttet revisionen senest 14 dage før generalforsamlingen, så regnskabet i revideret stand kan forelægges generalforsamlingen.

Vedtægter med justeringer i § 4 (indkaldelse til generalforsamling og indkaldelse til ekstraordinær (generalforsamling).

Vedtaget på Kalundborgegnens Erhvervsråds ordinære generalforsamling den 16. marts 2021.

Advokat Stig Nielsen, dirigent

Back To Top
Søg